مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها (IE) - شماره جاری