مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها (IE) - اهداف و چشم انداز