مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها (IE) - بانک ها و نمایه نامه ها