مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها (IE) - اخبار و اعلانات